Lista podstawowych osišgnięć Powrót do strony głównej materiałów
 

KLASA 6

Uczeń potrafi: 
 1. Porównać i uporządkować liczby całkowite. 
 2. Znaleźć liczbę przeciwną do danej liczby. 
 3. Zapisać w postaci nierówności podany prosty warunek. 
 4. Zaznaczyć na osi liczby spełniające prosty warunek. 
 5. Dodać dwie liczby o tych samych znakach. 
 6. Dodać dwie liczby o różnych znakach. 
 7. Odjąć dwie liczby o tych samych znakach. 
 8. Odjąć dwie liczby o różnych znakach. 
 9. Pomnożyć ułamki. 
 10. Pomnożyć liczby mieszane. 
 11. Znaleźć liczbę odwrotną do danej liczby. 
 12. Podzielić ułamki. 
 13. Podzielić liczby mieszane. 
 14. Wykonać na ułamkach obliczenie, w którym występuje kilka działań. 
 15. Opisać sytuację prostym wyrażeniem algebraicznym. 
 16. Uprościć niezbyt skomplikowane wyrażenie algebraiczne. 
 17. Obliczyć wartość prostego wyrażenia algebraicznego. 
 18. Ustalić, w prostych sytuacjach, czy dwie figury są przystające. 
 19. Ustalić, w prostych sytuacjach, co trzeba zrobić, aby nałożyć na siebie figury przystające. 
 20. Odczytać współrzędne punktu zaznaczonego w układzie współrzędnych. 
 21. Zaznaczyć w układzie współrzędnych punkt o podanych współrzędnych. 
 22. Zaznaczyć w układzie współrzędnych prostą figurę spełniającą podane warunki. 
 23. Podać najważniejsze własności podstawowych rodzajów wielokątów. 
 24. Pomnożyć pisemnie dwie liczby dziesiętne. 
 25. Podzielić pisemnie dwie liczby dziesiętne. 
 26. Pomnożyć dwie liczby całkowite. 
 27. Podzielić dwie liczby całkowite. 
 28. Obliczyć procent danej liczby. 
 29. Obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent. 
 30. Obliczyć ułamek danej liczby. 
 31. Obliczyć liczbę, gdy dany jest jej ułamek. 
 32. Zaokrąglić liczbę dziesiętną do całości, części dziesiątych lub setnych. 
 33. Obliczyć pole trójkąta. 
 34. Obliczyć pola podstawowych czworokątów. 
 35. Pole figury podane w jednej jednostce zapisać w innej jednostce. 
 36. Rozpoznawać wśród modeli brył graniastosłupy i ostrosłupy. 
 37. Nazywać graniastosłupy i opisywać ich własności na podstawie modeli. 
 38. Nazywać ostrosłupy i opisywać ich własności na podstawie modeli. 
 39. Obliczyć objętość graniastosłupa. 
 40. Obliczyć objętość ostrosłupa. 
 41. Obliczyć pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. 
 42. Obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. 
 43. Rozwiązać proste równanie i sprawdzić rozwiązanie. 
 44. Zapisać treść zadania w postaci obrazka, schematycznego rysunku lub równania. 
 45. Rozwiązać proste zadanie tekstowe przedstawione w postaci obrazka. 
 46. Sprawdzić, czy rozwiązanie pasuje do treści zadania. 
 47. Wskazać podstawę i wykładnik potęgi. 
 48. Zapisać potęgę w postaci iloczynu i obliczyć jej wartość. 
 49. Oszacować, w prostych sytuacjach, pierwiastek kwadratowy z liczb zapisanych w różny sposób. 
 50. Oszacować, w prostych sytuacjach, pierwiastek trzeciego stopnia z liczb zapisanych w różny sposób. 
 51. Zapisać ułamek w postaci dziesiętnej. 
 52. Zapisać liczbę dziesiętną w postaci ułamka nieskracalnego. 
 53. Wskazać okres w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym ułamka. 
 54. Znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka. 
 55. Obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. 
 56. Obliczyć średnią arytmetyczną kilku liczb. 
 57. Zaplanować i wykonać obliczenia, w których występują ułamki i liczby zapisane dziesiętnie. 
 58. Rozstrzygnąć, w prostych sytuacjach, czy dwa wyrażenia algebraiczne są równe. 
 59. Wskazać i nazwać łuk wyznaczony przez trzy punkty leżące na okręgu. 
 60. Wskazać i nazwać cięciwę wyznaczoną przez dwa punkty leżące na okręgu. 
 61. Wskazać i nazwać półproste, których początkiem jest dany punkt na prostej. 
 62. Skonstruować trójkąt mając dane trzy jego boki. 
 63. Skonstruować symetralną odcinka. 
 64. Skonstruować prostą przechodzacą przez punkt, prostopadłą do danej prostej. 
 65. Skonstruować prostą przechodzacą przez punkt, równoległą do danej prostej. 
 66. Skonstruować dwusieczną kąta. 
 67. Ocenić szanse zajścia prostego wydarzenia, np. szanse wypadnięcia czterech oczek przy rzucie kostką. 

KLASA 5

Uczeń potrafi: 
 1. Dodać pisemnie dwie wielocyfrowe liczby naturalne. 
 2. Odjąć pisemnie dwie wielocyfrowe liczby naturalne. 
 3. Pomnożyć pisemnie dwie wielocyfrowe liczby naturalne. 
 4. Podzielić pisemnie dwie liczby naturalne. 
 5. Zaplanować i wykonać obliczenia na liczbach naturalnych, pamiętając o kolejności wykonywania działań. 
 6. Użyć kalkulatora do obliczeń na liczbach naturalnych, planując i wykonując działania we właściwej kolejności. 
 7. Znaleźć dzielniki podanej liczby naturalnej. 
 8. Znaleźć kilka różnych wielokrotności podanej liczby naturalnej. 
 9. Rozstrzygnąć, czy liczba naturalna dzieli się przez 3 lub 9. 
 10. Zapisać cyframi i odczytać zapisaną cyframi lub słownie liczbę dziesiętną. 
 11. Porównać i uporządkować liczby dziesiętne. 
 12. Zaznaczyć liczbę dziesiętną na osi liczbowej i odczytać liczbę zaznaczoną na osi. 
 13. Dodać dwie liczby dziesiętne sposobem pisemnym. 
 14. Odjąć dwie liczby dziesiętne sposobem pisemnym. 
 15. Pomnożyć lub podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000 itd. 
 16. Rozstrzygnąć, czy dwie narysowane figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. 
 17. Narysować odcinek prostopadły albo równoległy do danego odcinka na papierze gładkim lub w kratkę. 
 18. Rozpoznawać i nazywać kąty: ostry, prosty, rozwarty, pełny, półpełny. 
 19. Zmierzyć rozwartość narysowanego kąta. 
 20. Narysować kąt o podanej rozwartości. 
 21. Obliczyć rozwartość kąta przyległego do danego kąta. 
 22. Obliczyć rozwartości kątów wykorzystując to, że kąty wierzchołkowe mają takie same rozwartości. 
 23. Obliczyć rozwartości kątów korzystając z równości kątów naprzemianległych. 
 24. Skrócić lub rozszerzyć ułamek. 
 25. Porównać i uporzadkować ułamki i liczby mieszane. 
 26. Zaznaczyć ułamek i liczbę mieszaną na osi liczbowej oraz odczytać ułamek i liczbę mieszaną zaznaczoną na osi. 
 27. Dodać dwa ułamki o różnych mianownikach. 
 28. Odjąć dwa ułamki o różnych mianownikach. 
 29. Sprawdzić działanie masznki liczbowej układając tabelkę do rysunku lub opisu działania maszynki. 
 30. Opisać działanie prostej maszynki w sposób skrócony. 
 31. Porównać i uporządkować liczby całkowite. 
 32. Zaznaczyć liczbę całkowitą na osi liczbowej i odczytać liczbę zaznaczoną na osi. 
 33. Napisać równanie pasujące do narysowanej wagi. 
 34. Narysować wagę do równania. 
 35. Rozróżniać trójkąty równoboczne, równoramienne i różnoboczne. 
 36. Rozróżniać trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne. 
 37. Obliczyć rozwartość trzeciego kąta trójkąta, znając rozwartości dwóch pozostałych kątów. 
 38. Obliczyć rozwartość czwartego kąta czworokąta, znając rozwartości trzech pozostałych kątów. 
 39. Wśród narysowanych czworokątów rozróżnić i nazwać: trapezy, równoległoboki, prostokąty, romby, kwadraty. 
 40. Pogrupować czworokąty zgodnie z ich własnościami. 
 41. Odczytać współrzędne zaznaczonego punktu. 
 42. Zaznaczyć punkt o danych współrzędnych. 
 43. Pomnożyć liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną. 
 44. Podzielić liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną. 
 45. Zaokrąglić liczbę dziesiętną do liczby naturalnej. 
 46. Pomnożyć ułamek przez liczbę naturalną. 
 47. Obliczyć ułamek danej liczby naturalnej. 
 48. Odczytać, jaki procent figury zamalowano. 
 49. Zamalować podaną w procentach część figury. 
 50. Obliczyć procent danej liczby naturalnej. 
 51. Zamienić liczbę dziesiętną na ułamek. 
 52. Zapisać, w prostych sytuacjach, ułamek w postaci dziesiętnej. 
 53. Podzielić ułamek przez liczbę naturalną. 
 54. Wykonać niezbyt skomplikowane obliczenia na liczbach dziesiętnych i ułamkach. 
 55. Narysować wysokość trójkąta, równoległoboku i trapezu. 
 56. Obliczyć pole prostokąta. 
 57. Obliczyć pole równoległoboku. 
 58. Zamienić, w niezbyt skomplikowanych przypadkach, jednostki pola powierzchni. 
 59. Obliczyć pole trójkąta. 
 60. Obliczyć pole trapezu. 
 61. Opisać własności wielokąta foremnego. 
 62. Odczytać dane z diagramu słupkowego. 
 63. Narysować diagram słupkowy na podstawie danych z tabelki. 
 64. Zebrać opinie różnych osób korzystając z gotowej ankiety. 
 65. Ocenić, które wydarzenie jest pewne, które możliwe, a które niemożliwe. 
 66. Ocenić, które z dwóch wydarzeń powinno zdarzać się częściej. 
 67. Rozpoznać graniastosłup (prosty) i opisać jego własności. 
 68. Obliczyć objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach. 
 69. Obliczyć w prostych przypadkach objętość graniastosłupa. 
 70. Obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu o podanych wymiarach. 
 71. Narysować nieskomplikowaną siatkę graniastosłupa. 
 72. Obliczyć pole powierzchni graniastosłupa.

KLASA 4

Uczeń potrafi: 
 1. Zapisać liczbę naturalną słowami i cyframi. 
 2. Odczytać i zapisać liczbę za pomocą znaków rzymskich. 
 3. Zbudować liczbę naturalną na podstawie informacji o jej cyfrach. 
 4. Odczytać liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej. 
 5. Zaznaczyć liczby naturalne na osi liczbowej, dobierając odpowiednią jednostkę. 
 6. Porównać i uporządkować liczby naturalne. 
 7. Dodać w pamięci dwie liczby dwucyfrowe. 
 8. Odjąć w pamięci dwie liczby dwucyfrowe. 
 9. Wykonać obliczenia w pamięci uwzględniając właściwą kolejność działań. 
 10. Dodać pisemnie dwie liczby trzycyfrowe. 
 11. Odjąć pisemnie dwie liczby trzycyfrowe. 
 12. Pomnożyć w pamięci liczbę dwucyfrową przez jednocyfrową. 
 13. Podzielić w pamięci liczbę dwucyfrową przez jednocyfrową. 
 14. Zastosować własności działań do szybkiego wykonywania rachunków. 
 15. Pomnożyć pisemnie liczbę trzycyfrową przez dwucyfrową. 
 16. Podzielić pisemnie liczbę wielocyfrową przez dwucyfrową. 
 17. Wykonać pisemnie obliczenia, w których występuje więcej niż jedno działanie. 
 18. Rozpoznać na rysunku i nazwać narysowane wielokąty. 
 19. Użyć lusterka do sprawdzenia czy dwie figury mogą być symetryczne. 
 20. Rozpoznać na rysunku i narysować odcinki równoległe. 
 21. Rozpoznać na rysunku i narysować odcinki prostopadłe. 
 22. Narysować prostą figurę na podstawie jej opisu. 
 23. Rozpoznać na rysunku prostokąt i kwadrat, narysować je i opisać ich własności. 
 24. Narysować okrąg, wskazać jego środek i promień. 
 25. Przedstawić treść zadania w postaci obrazka. 
 26. Zbudować wzorek z zapałek lub wymyślić własną układankę. 
 27. Określić w różny sposób daty i godziny. 
 28. Obliczyć, ile czasu upłynęło między dwoma zdarzeniami. 
 29. Wypisać wielokrotności podanej liczby naturalnej. 
 30. Wypisać dzielniki podanej liczby naturalnej. 
 31. Odczytać temperaturę, także ujemną oraz obliczyć, o ile stopni wzrosła lub spadła. 
 32. Stwierdzić czy liczba jest podzielna przez 2, 4, 5, 10 lub 100. 
 33. Sprawdzić na przykładach prawdziwość różnych wypowiedzi. 
 34. Dobrać przyrząd do zmierzenia długości i zmierzyć ją z odpowiednią dokładnością. 
 35. Zapisać metry i centymetry, złote i grosze, kilogramy i dekagramy w postaci wyrażeń dwumianowanych. 
 36. Dodać dwa wyrażenia dwumianowane. 
 37. Odjąć dwa wyrażenia dwumianowane. 
 38. Zapisać wyrażenie dwumianowane w postaci dziesietnej. 
 39. Dodać dwa wyrażenia dwumianowane zapisane dziesiętnie. 
 40. Odjąć dwa wyrażenia dwumianowane zapisane dziesiętnie. 
 41. Obliczyć obwód prostokąta o danych bokach. 
 42. Obliczyć pole prostokąta o danych bokach. 
 43. Narysować prostokąt w danej skali. 
 44. Odczytać informację z prostego, gotowego planu. 
 45. Zapisać i odczytać ułamek. 
 46. Porównać dwa ułamki o tych samych licznikach lub mianownikach. 
 47. Dodać dwa ułamki o tych samych mianownikach. 
 48. Odjąć dwa ułamki o tych samych mianownikach. 
 49. Obliczyć w sytuacjach praktycznych, ułamek liczby. 
 50. Rozpoznać wśród różnych brył prostopadłościan i sześcian oraz opisać ich własności. 
 51. Narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu. 
 52. Obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu o danych długościach krawędzi. 
 53. Obliczyć, ile sześcianów jednostkowych zmieści się w prostopadłościanie o wymiarach naturalnych.

 
Powrót do strony głównej materiałów