Matematyka 2001. Klasa 4.

Zadania

1. Liczby i słowa

Opcja: Łączenie liczb z ich zapisem słownym

Kliknij na kartonik z liczbą i przeciągając go, ustaw w miejscu znaku zapytania obok właściwego zapisu słownego.

Jeśli uznasz, że jakaś liczba nie stoi na swoim miejscu, możesz przestawić kartonik w inne miejsce lub przesunąć go z powrotem na dół planszy.

Przykład:

Opcja: Wypełnianie przekazu liczbami

Na przekazie podana jest słownie kwota do zapłaty. Zapisz ją liczbami w odpowiednim miejscu przekazu.

Przykład:

Opcja: Wypełnianie przekazu słowami

Na przekazie podana jest kwota do zapłaty. Zapisz ją słownie w zaznaczonym miejscu.

Przykład:

2. System rzymski

Opcja: Odczytywanie znaków rzymskich

Odczytaj liczbę zapisaną znakami rzymskimi i zapisz ją cyframi arabskimi.

Przykład:

Opcja: Zapisywanie znakami rzymskimi

Zapisz podaną liczbę znakami rzymskimi, korzystając z odpowiednich liter na klawiaturze. Nie musisz za każdym razem naciskać klawisza Shift. Wielka litera zostanie wpisana automatycznie.

Przykład:

3. Tabelki arytmetyczne

Opcja: Tabelka

Wpisz w okienka takie liczby, aby na przecięciu każdego wiersza i kolumny znalazł się wynik odpowiedniego działania. W przypadku odejmowania, odjemną jest liczba z góry, a odjemnikiem liczba z boku tabelki.

Aby przejść do innego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

Opcja: Piramida

Wpisz w podane okienka takie liczby, aby liczba w okienku wyżej była sumą (różnicą, iloczynem) liczb stojących tuż pod nią. W przypadku odejmowania, odjemną jest liczba z lewej strony, a odjemnikiem ta z prawej.

Aby przejść do innego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

Opcja: Krzyżówka

Wpisz w podane okienka takie liczby, aby wszystkie zapisane działania były wykonane poprawnie.

Aby przejść do innego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

4. Działania pamięciowe

Opcje: Dodawanie, Odejmowanie, Mnożenie, Dzielenie

Oblicz i wpisz w okienko wynik podanego działania.

Przykład:

Opcja: Reszta z dzielenia

Znajdź resztę z podanego dzielenia i wpisz ją w okienko.

Przykład:

5. Kolejność wykonywania działań

Opcja: Działania z nawiasami

Oblicz i wpisz w okienko wynik podanego działania. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

Przykład:

Opcja: Działania bez nawiasów

Oblicz i wpisz w okienko wynik podanego działania. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

Przykład:

6. Działania pisemne

Wykonaj podane działanie tak, jak to robisz pisemnie w zeszycie. Kolejne liczby wpisuj w podane okienka.

Aby przejść do następnego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

7. Symetrie

Po prawej stronie planszy znajduje się kilka figur w różnych położeniach. Kliknij na wybraną figurę i przeciągnij ją w odpowiednie miejsce planszy. Pamiętaj, że niebieska figura ma być symetryczna do żółtej figury względem narysowanej prostej.

Przykłady:

8. Oś liczbowa i latawce

Opcja: Zaznaczanie liczb na osi liczbowej

Aby przywiązać latawiec do odpowiedniego miejsca na osi liczbowej, kliknij na niego i nie puszczając klawisza myszki, przeciągnij pojawiający się sznurek do odpowiedniej sztachetki płotu. Zaczep go w kółeczku na górnym końcu sztachetki. Możesz także najpierw zaczepić sznurek w kółeczku i dociągnąć go do latawca.

Przykład:

Opcja: Opisywanie punktów na osi liczbowej

Latawce zostały przywiązane do płotu. W okienko na latawcu wpisz liczbę, odpowiadającą sztachetce, do której został on przywiązany.

Aby przejść do następnego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

9. Ułamki zwykłe - postać graficzna I

Opcja: Odczytywanie ułamka z rysunku

Na planszy znajduje się figura podzielona na równe cząstki. Opisz za pomocą ułamka zwykłego, jaka część tej figury jest zamalowana na żółto.

Górne okienko to miejsce na licznik, a dolne na mianownik ułamka. Aby przejść do następnego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

Opcja: Zaznaczanie ułamka na rysunku

Na planszy znajduje się figura podzielona na równe cząstki. Zaznacz taką część tej figury, jaką opisuje podany obok ułamek, klikając myszką na wybrane cząstki.

Przykład:

10. Zegary

Opcja: Ustawianie czasu na zegarze

Aby nastawić zegar na podaną godzinę, kliknij na wybraną wskazówkę i przesuń ją w odpowiednie miejsce. To samo zrób z drugą wskazówką. Pamiętaj, że krótsza wskazówka pokazuje godziny, a dłuższa minuty.

Przykład:

Opcja: Odczytywanie czasu z zegara

Odczytaj czas podany na zegarze i wpisz w okienka odpowiednie liczby. Pamiętaj, że krótsza wskazówka pokazuje godziny, a dłuższa minuty.

Aby przejść do następnego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

Opcja: Zamiana jednostek czasu

Przypomnij sobie, ile minut ma godzina i ile sekund trwa minuta. Następnie wpisz w podane okienka właściwe liczby, zamieniając odpowiednio jednostki czasu.

Aby przejść do następnego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

11. Wyrażenia dwumianowane

Opcja: Zamiana wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane

Wpisz w okienko właściwą liczbę, zamieniając odpowiednio jednostki:


Przykład:

Opcja: Zamiana wyrażeń jednomianowanych na dwumianowane

Wpisz w okienka właściwe liczby, zamieniając odpowiednio jednostki:

Aby przejść do następnego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

Opcja: Tabelka

Uzupełnij tabelkę, wpisując w podane okienka takie liczby, aby w każdym wierszu znalazła się ta sama wielkość, podana w różnych jednostkach. Odpowiednie jednostki znajdują się w nagłówku tabelki.

Przykład:

12. Naokoło figury

Opcja: Zaznaczanie figury o podanym obwodzie

Aby zaznaczyć figurę o podanym obwodzie, przekształć narysowany kwadrat, używając zielonych strzałek. Gdy klikniesz na strzałkę i przesuniesz ją we wskazanym kierunku, odpowiednia część figury rozciągnie się lub zwęzi. Strzałki pionowe pozwalają przesuwać boki tylko w górę i w dół, a strzałki poziome tylko w prawo i w lewo.

Przykład:

Opcja: Określanie obwodu figury

Przeczytaj, jaką długość ma bok jednej kratki i oblicz obwód narysowanej figury. Wynik wpisz w okienko na dole planszy.

Przykład:

13. Całe mnóstwo kwadracików

Opcja: Zaznaczanie figury o podanym polu

Aby zaznaczyć figurę o podanym polu, przekształć narysowany kwadrat, używając zielonych strzałek. Gdy klikniesz na strzałkę i przesuniesz ją we wskazanym kierunku, odpowiednia część figury rozciągnie się lub zwęzi. Strzałki pionowe pozwalają przesuwać boki tylko w górę i w dół, a strzałki poziome tylko w prawo i w lewo.

Przykład:

Opcja: Określanie pola figury

Przeczytaj, jaką długość ma bok jednej kratki i znajdź pole narysowanej figury. Wynik wpisz w okienko na dole planszy.

Przykład:

14. Skala

Opcja: Rysowanie w skali

Aby narysować daną figurę w określonej skali, klikaj na punkty, w których mają się znaleźć jej wierzchołki. Gdy klikniesz pierwszy raz, pojawi się pierwszy wierzchołek. Gdy klikniesz po raz drugi, pojawi się drugi wierzchołek i krawędź łącząca dwa wierzchołki. Gdy klikniesz trzeci raz, ukaże się kolejny fragment figury itd.

Przykład:

Jeśli uznasz, że jakiś wierzchołek figury jest w złym miejscu, kliknij na niego ponownie. Wtedy wierzchołek zniknie, a figura odpowiednio zmieni kształt.

Działaj systematycznie. Zaznaczaj wierzchołki kolejno – albo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Opcja: Określanie skali

Zapisz w okienkach, w jakiej skali trzeba narysować żółtą figurę, aby była identyczna z niebieską.

Aby przejść do następnego okienka, kliknij na nie myszką.

Przykład:

15. Budowle z klocków

W podane okienko wpisz liczbę klocków, z których składa się ta budowla. Pamiętaj, że żaden klocek nie jest zawieszony w powietrzu.

Przykład:

Przy bardziej złożonych budowlach możesz dwukrotnie kliknąć na klawisz . Za pierwszym razem klocki rozjadą się tak, żeby było łatwiej je policzyć. Dopiero po drugim naciśnięciu na , program poda dokładną liczbę klocków.